SG.2111.2.2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 § 1

  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, zwany dalej „Konkursem”
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu:

  1. na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji kultury  (www.bip.malopolska.pl/gckibiwanowice), oraz na jej stronie internetowej (www.gckib.iwanowice.pl);
  2. na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora (www.bip.malopolska.pl/ugiwanowice) oraz na jego stronie internetowej (www.iwanowice.pl).

§ 3

W celu przeprowadzenia konkursu powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie osobowym:

  1. Przewodniczący Komisji – Anna Tarko
  2. Sekretarz Komisji – Paulina Czekaj
  3. Członek Komisji – Ewelina Turecka

 § 4

Regulamin pracy Komisji określa Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1.docx

Załącznik Nr 2.docx