Projekty w roku 2020

“MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” 

biblioteka

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

Dzieci w wyprawce znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

„OSWIĆ EMOCJUSZA – Z EMOCJAMI ZA PAN BRAT”

biblioteka

 Wzorem projektów z poprzednich lat („Kogutek Gutek czyli Klub Małego Patrioty” i „Podróże czytelnicze żaby Meli”), Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach serdecznie zaprasza wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Iwanowice do wzięcia udziału w nowym projekcie pt. „ Oswoić Emocjusza – z emocjami za pan brat”. Człowiek współczesny w każdym wieku ma problem z identyfikacją emocji i często mylnie je odczytuje. Nie rozróżnia smutku, wstydu, niepokoju od złości. Boi się swoich i cudzych uczuć. Tym czasem w życiu człowieka, pełnią one bardzo ważną rolę i wszystkie są potrzebne.

Dlatego zadaniem Emocjusza i jego książek będzie pomoc w zrozumieniu własnych emocji, dzięki czemu w jego życiu oraz w życiu każdego dziecka zagości więcej RADOŚCI.
Całą swoją wiedzę Emocjusz czerpie z serii bajek o emocjach Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, które mają na celu zarówno wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka jak i akceptowanie i właściwe rozpoznawanie uczuć.

Dzięki spotkaniom z dziećmi i wspólnemu czytaniu, Emocjusz będzie mógł dowiedzieć się:
– po co są emocje,
– że emocje są dobre i pożyteczne
– że motywują do działania
– że przestrzegają przed niebezpieczeństwem

A wszystkie zasługują na szacunek i nie można się ich bać.

Projekt trwać będzie od marca do listopada roku szkolnego 2019/2020. Jego Głównym bohaterem – przyjacielem dzieci, będzie uczuciowy Emocjusz. Będzie on podróżował do klas I – III, Szkół Podstawowych, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. W każdej klasie będzie przebywał jeden wyznaczony tydzień i zachęcał dzieci do czytania książek.

Codziennie będzie czytana wybrana książeczka z serii Bajki o uczuciach, Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Uzupełnieniem czytania książki, będą ćwiczenia (książki zawierają zestaw ćwiczeń do omawianego tematu) oraz rozmowa edukacyjna, związana z aktualnie czytaną pozycją.

Ponadto po każdym tygodniu nauczyciel będzie zobowiązany przesłać do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zdjęć z przeprowadzonych zajęć z opisem ich przebiegu.
Emocjusz za przykładem poprzednich bohaterów, zaopatrzony będzie w Kronikę, w której dzieci wraz z nauczycielem będą dokumentować przebieg swojego czytelniczo-emocjonalnego spotkania.

Wszystkie Szkoły, uczestniczące w projekcie otrzymają od Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach komplet książek z serii „Bajki o uczuciach” Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorstwa W. Kołyszko i J. Tomaszewska, do codziennego użytku.

DK+ Inicjatywy Lokalne 2020 – środki własne

dofinansowanie inicjatyw lokalnych ze środków centrum kultury

Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:

 • poszerzenie dostępu do kultury,
 • nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,
 • stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,
 • integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,
 • odkrywanie talentów,
 • stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
 • otwartość na wszystkie grupy społeczne.

Realizowane projekty są:

 • innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,
 • zakładają współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,
 • angażują środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
 • niwelują bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

  GRA TERENOWA

  turystyka i dziedzictwo kulturowe

  Gra “Na tropie skarbów Iwanowic” to  gra terenowa upowszechniającą wiedzę z zakresu historii i legend naszego regionu. Celem gry była promocja gminy poprzez pokazanie jak wiele ciekawych miejsc znajduje się na naszym terenie oraz pobudzenie do życia zakątków, budowli i cmentarzy zapomnianych przez samych mieszkańców gminy. Dodatkowym celem było zdobycie  umiejętności poruszania się w terenie z pomocą mapy papierowej i kompasu oraz aktywizacja dzieci i ich rodzin do wspólnego spędzania czasu poza domem, do  wspólnych spacerów i wycieczek.

  Organizatorem gry było  Poskwitowskie Stowarzyszenie “Nasze Błonia” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

   Gra terenowa odbyła się na terenie Gminy Iwanowice w dniach od 13 sierpnia do 30 września. Udział w grze był bezpłatny. Na terenie Gminy Iwanowice wyznaczono punkty z zadaniami do wykonania. Trasy zakłady 5 punktów głównych. Każda z nich dotyczyło innego sołectwa. Celem było odwiedzenie wyznaczonych punktów które związane były z wydarzeniami i obiektami historycznymi, posiłkując się informatorem przygotowanym na potrzeby Gry. Uczestnicy zobligowani byli do dokumentowania wykonania zadania poprzez wykonanie zdjęć i umieszczanie ich na Facebooku w grupie założonej w tym celu. Oraz udzielenia odpowiedzi na zadania umieszczone w folderze informacyjnym. Aby rozpocząć grę należało zgłosić osobiście swój udział w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, zapisać się do grupy zamkniętej na Facebooku oraz odebrać folder informacyjny z opisem poszczególnych punktów, podkoszulkę promującą projekt, kompas i mapę Gminy Iwanowice.

  Już w pierwszym dniu zainteresowanie grą było tak duże że przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. W sumie do udziału w zabawie zgłosiło się ponad 40 drużyn: były to nie tylko rodziny, ale i  zespoły utworzone z wspólnych znajomych czy też Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy naszej gminy ale i osoby goszczące na jej terenie. Zdjęciami które umieszczaliście Państwo na stronach facebooka zachwycali się wszyscy. Oglądanie zdjęć z miejsc upamiętniających naszą rodzimą historię  i możliwość przekazania jej w takiej formie było dużym wyzwaniem, ale udało się w 100%. Po zakończeniu gry wszystkim uczestnikom zostały rozdane nagrody: dyplomy, medale, słodkości oraz komplety gadżetów ufundowane przez Urząd Gminy. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zrezygnowaliśmy z organizacji gali podsumowującej projekt i aby każdy był bezpieczny rozdanie upominków nastąpiło indywidualnie w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

  Po skończonej zabawie dostaliśmy mnóstwo słów uznania i podziękowań od Państwa, co nas ogromnie cieszy i już motywuje do zorganizowania kolejnej takiej zabawy.

   

  SIEĆ NA KULTURĘ

  rozwój kompetencji cyfrowych

  Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę”, który jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

  Głównymi celami projektu są:
  •          Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.
  •          Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
  •          Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

  Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach do udziału w projekcie zgłosiło trzech pracowników, każdy z nich otrzyma komplet materiałów edukacyjnych (mat. szkoleniowe, scenariusze, podręcznik do prowadzenia zajęć). Każdy przyjęty do projektu pracownik weźmie udział w szkoleniu, w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu.
  •          Etap pierwszy – 3-dniowe zajęcia online,
  •          Etap drugi – część praktyczna: przeprowadzenie 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
  Ponadto w ramach powyższego projektu GCKiB w Iwanowicach otrzyma sprzęt do prowadzenia zajęć oraz wsparcie finansowe w organizacji przewozów dzieci i młodzieży na zajęcia, a także dostęp do forum wymiany wiedzy i doświadczeń na platformie e-learningowej, wsparcie on-line oraz dostęp do materiałów szkoleniowych we wszystkich tematach realizowanych w ramach projektu. O realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

  #MOJAGMINAIWANOWICE

  kampania promocyjna w social mediach

  Uruchomiliśmy oficjalny profil Gminy Iwanowice w serwisie Instagram. Chcemy tam prezentować nie tylko walory krajobrazowe gminy, ale również wydarzenia, ludzi, ciekawe miejsca i historie związane z naszą gminą. Zachęcamy do włączenia się w kampanię promocyjną!

  Zrób ciekawe zdjęcie na terenie gminy Iwanowice i oznacz je hasztagiem #MojaGminaIwanowice. Wybrane zdjęcia będziemy udostępniać na naszym oficjalnym profilu. W związku z akcją prowadzimy cykliczny konkurs. Więcej szczegółów znajduje się na:
  https://gckib.iwanowice.pl/konkurs-akcjapromocja/

  Zachęcamy także do wykorzystywania nakładek na zdjęcie profilowe  z napisem   #MojaGminaIwanowice

  Nakładka jest do pobrania na stronie:
  https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=667680370721379

  Stwórzmy razem galerię gminy Iwanowice!

  ROZWÓJ CZYTELNICTWA – ZAKUP NOWOŚCI

  biblioteka

  Otrzymaliśmy dotację Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na rok 2020. Zakup nowości wydawniczych to część Wieloletniego Programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Został on ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

  Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł ‼ i umożliwia zakup książek , multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

  Biblioteka Publiczna w Iwanowicach, działająca w ramach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach otrzymała dotację na rok 2020 w wysokości 2 690 złotych. Za tą sumę zostaną zakupione do biblioteki oraz do Filii nowości wydawnicze, które, mamy nadzieję, zaspokoją oczekiwania naszych Czytelników!

  Przypominamy jednocześnie, że cały czas można zgłaszać, na FB lub przez email (gckib@iwanowice.pl) zapotrzebowanie na konkretne książki, które chcielibyście przeczytać.

  Zachęcamy  również do zapoznania się z nową ofertą biblioteki poprzez katalog online, jak również poprzez śledzenie informacji na Facebooku Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, gdzie będziemy dokładniej opisywać zakupione pozycje wydawnicze.

  LOWE – LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

  aktywizacja osób dorosłych

  Gmina Iwanowice jako jedna z niewielu gmin w Polsce, uzyskała możliwość realizacji pilotażowego projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

  Zajęcia w ramach tego projektu realizowane są w  6-ciu miejscach. Są to:

  • Szkoła Podstawowa w Widomej
  • Szkoła Podstawowa w Celinach
  • Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach
  • Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
  • Świetlica Wiejska w Poskwitowie Starym
  • Świetlica Wiejska w Lesieńcu

  Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

   Ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji.

   Chodzi o to by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zainteresowaniem postępami edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju własnych kompetencji.