Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców   Gminy Iwanowice do wzięcia udziału  w  XIV GMINNYM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ    Uczestnikami konkursu mogą być zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mieszkające na terenie Gminy Iwanowice.  Konkurs odbywa się pod patronatem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach,  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach  oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek   w Iwanowicach 

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Patronat:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach.

Cel konkursu:

– propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi,

– pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości

  ludowej,

– zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych

– zorganizowanie warsztatów profilaktycznych „Jestem wolny od nałogów!”

– rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych u dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych.

Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć  dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
    w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci do 10 lat

– młodzież 10-18 lat

– osoby dorosłe powyżej 18 lat

      2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, użycie naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych (bukszpan, trzcina lub trawa, zboża, barwinek, bazie, gałązki jałowca oraz kwiaty z bibuły – ewentualnie suche kwiaty).

      3. Prace wykonywane są samodzielnie.

      4. Każda praca zgłoszona na konkurs musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz miejscowość.

      5. Wielkość palm nie ma decydującego znaczenia.

      6. Dozwolona maksymalna wysokość  palmy – do 250 cm.

      7.  Do wykonania palmy nie wolno używać gałązek tui, sosny, świerka czy            innych drzew  iglastych,  gdyż nie są to elementy charakterystyczne dla naszego regionu. Prace zawierające takie elementy mogą zostać zdyskwalifikowane.

Termin zgłoszenia:

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach do 30 marca 2020 r., do godz. 15:00.

Ocena prac:

 Jury oceniać będzie spełnianie wymogów formalnych – wynikających z niniejszego regulaminu, a ponadto walory artystyczne i estetyczne oraz wkład pracy. Ocena palm nastąpi 31 marca 2020 r.

Otwarcie wystawy prac jest połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00.

Nagrody:

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

Postanowienia dodatkowe:

Informacje o osobach nagrodzonych zostaną przekazane do szkół telefonicznie. Palmy, które uzyskają I, II lub III  miejsce przechodzą na własność organizatorów i będą eksponowane w miejscach publicznych na terenie gminy.

W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu:

Janina Trzaska                        Renata Burda    

janina.trzaska1@interia.pl    bur@autograf.pl