Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach
serdecznie zapraszają
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu gminy Iwanowice
do udziału
w
XIII Gminnym Konkursie na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Konkurs odbywa się pod patronatem:
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Iwanowicach,
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Iwanowicach.

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Iwanowicach do 8 kwietnia 2019 r.

W załączniku zgoda na udział oraz klauzula informacyjna RODO:
zgoda na udział w konkursie oraz klauzula RODO

 

Regulamin konkursu

 Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Patronat:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach

Cel konkursu:
– propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi,
– pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
– zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych,
– zorganizowanie warsztatów profilaktycznych „Jestem wolny od nałogów!”
– rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych u dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych.

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
  w trzech kategoriach wiekowych:
  – dzieci do 10 lat
  – młodzież 11-18 lat
  – osoby dorosłe powyżej 18 lat
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, użycie naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych (bukszpan, trzcina lub trawa, zboża, barwinek, bazie, gałązki jałowca oraz kwiaty z bibuły – ewentualnie suche kwiaty).
 2. Prace wykonywane są samodzielnie.
 3. Każda praca zgłoszona na konkurs musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek i szkoła. W przypadku osób dorosłych oprócz imienia i nazwiska podajemy miejscowość zamieszkania oraz nr telefonu.
 4. Wielkość palm nie ma decydującego znaczenia.
 5. Dozwolona maksymalna wysokość palmy – do 250 cm.
 6. Do wykonania palmy nie wolno używać gałązek tui, sosny, świerka czy innych drzew  iglastych,  gdyż nie są to elementy charakterystyczne dla naszego regionu. Prace zawierające takie elementy mogą zostać zdyskwalifikowane.

 
Zgłoszenie uczestnictwa:

Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Iwanowicach do 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00.
Uczestnicy konkursu powinni posiadać odpowiednie zgody (załącznik).

Ocena prac:
Jury oceniać będzie spełnianie wymogów formalnych – wynikających z niniejszego regulaminu, a ponadto walory artystyczne i estetyczne oraz wkład pracy. Ocena palm nastąpi 9 kwietnia.

Otwarcie wystawy prac połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach.

Nagrody:
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

Postanowienia dodatkowe:
Informacje o osobach nagrodzonych zostaną przekazane do szkół telefonicznie. Palmy, które uzyskają I, II lub III  miejsce przechodzą na własność organizatorów i będą eksponowane w miejscach publicznych na terenie gminy.
W sprawach nie objętych regulaminem decydują organizatorzy.
Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć oraz nazwisk uczestników konkursu.
Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu:

                                                                                                               Janina Trzaska, Renata Burda i Marta Małek
                                                                                                         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach
                                                                                                                                     tel. 12 388 40 14