Szanowni Państwo!

Informujemy, iż wyniki rekrutacji do projektów “Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży są już dostępne!

 Lista zakwalifikowanych uczestników:  http://www.humanitas.edu.pl/daVinci_Michalowice_Iwanowice#tab_13973

Informujemy również, że Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia w terminie 7 dni od  dnia  upublicznienia  listy  osób  zakwalifikowanych  do  udziału  w  projekcie, pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą oraz podpisać umowę potwierdzającą zgodę na udział dziecka w projekcie.
Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną dokumentów wskazanych w ust. 8 skutkuje utratą przez nią prawa udziału w projekcie.
W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy kandydat  z  listy  rezerwowej,  który  zadeklaruje  chęć  uczestnictwa  w  projekcie i dopełni wymogi określone ust. 8.

Podpisane oryginały dokumentów prosimy przesyłać drogą pocztową na adres:

Wyższa Szkoła Humanitas

ul.Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

z dopiskiem: “Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży”

 

Deklaracja udziału w projekcie: deklaracja udziału DM_michalowice_iwanowice