REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Pocztówka z Powiatu Krakowskiego

Cele Konkursu:

 • przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny,
 • poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu krakowskiego,
 • promocja twórczości młodych mieszkańców powiatu krakowskiego,
 • promocja powiatu krakowskiego.

I. Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego jest Fundacja NOViST.

II. Współorganizatorzy

Zamek Królewski na Wawelu

Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie

III. Patronat honorowy

Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Pęk

Starosta Krakowski – Wojciech Pałka

IV. Termin Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 1 maja, a kończy się 12 czerwca 2019 r.

V. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz uczestnicy zajęć w gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach z terenu powiatu krakowskiego.
 2. Dopuszcza się udział w konkursie uczestników zamieszkujących na terenie powiatu krakowskiego, a nie będących wskazanych w §3.1. – wówczas należy podać dodatkowo adres zamieszkania uczestnika.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, preferowane techniki malarskie (np. ołówek, kredki, pastele suche lub olejne, farby plakatowe, akwarela, grafika, techniki mieszane, autorskie itp.).
 4. Techniki wypukłe, 3d, plastelina i inne nie będą brane pod uwagę przy ocenie i traktowane jako niezgodne z regulaminem.
 5. Format pracy A4 pojedyncza kartka bez złożenia. Nie ma potrzeby projektowania drugiej strony kartki, oceniany będzie tylko awers czyli strona wierzchnia.
 6. Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego (uwaga! miasto Kraków stanowi oddzielny powiat grodzki!) .
 7. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
 8. Praca nadesłana na Konkurs musi być wykonana samodzielnie oraz nienagrodzona w innych konkursach i niepublikowana wcześniej.
 9. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do nich, a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora: pocztówki, kalendarz ścienny, album wystawy oraz w Internecie.
 10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronach internetowych, portalu Facebook, zamieszczenie ich w powstałych publikacjach i materiałach pokonkursowych).
 11. Wybrane prace będą wyeksponowane na wystawie „Powiat młodych inspiruje – pocztówka z Powiatu Krakowskiego” na Zamku w Pieskowej Skale.
 12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

VI. Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres:

Fundacja NOViST
Narama, ul. Dworska 27
32-095 Iwanowice

lub

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie
Narama, ul. Centralna 49
32-095 Iwanowice

z dopiskiem na kopercie: “Konkurs powiatowy” w terminie do 12 czerwca 2019 roku.

 • Prace mogą być zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć, nauczyciela, rodzica.
 • Każda praca powinna być opatrzona formularzem zgłoszeniowym – ZAŁĄCZNIK.
 • Dodatkowo na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy.
 • Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 • Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i grupowych.
 • Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz prace przedstawiające miejsca leżące poza granicami powiatu krakowskiego nie będą oceniane.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 • Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

  VII. Zasady przyznawania nagród

1 .Komisja zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują pracownicy Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji                Narodowej w Krakowie pod przewodnictwem prof. Kingi Łapot – Dzierwy.

3. Do 17 czerwca komisja wyłoni zwycięskie prace w następujących przedziałach wiekowych:
– 5-7 lat
– 8-11 lat
– 12-14 lat
– 15-17 lat

 1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wyłoni laureatów jak i osoby wyróżnione.
 2. Głównymi kryteriami oceny prac będą:

– zgodność z tematem konkursu,

– oryginalność i pomysłowość,

– estetyka wykonania pracy,

– walory edukacyjne i poznawcze pracy.

 1. Organizator zastrzega sobie przyznawanie nagród specjalnych zarówno dla uczestników konkursu, opiekunów jak i placówek biorących udział w przedsięwzięciu.
 2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Wyniki Konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną podane na portalu Facebook Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatu Krakowskiego oraz innych jednostek współpracujących.

Dodatkowo placówki, z których pochodzić będą nagrodzone prace zostaną poinformowane telefonicznie.

 1. Uroczysta gala podsumowująca Konkurs połączona z wernisażem prac odbędzie się na Zamku w Pieskowej Skale.VIII. Uwagi końcowe
 1. Koordynatorem konkursu jest Prezes Fundacji NOViST – Katarzyna Nogieć.
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 506-126-228 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: nogieck@tlen.pl .
 3. Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: Powiat młodych inspiruje – promocja twórczości młodych artystów powiatu krakowskiego i uzyskał dofinansowanie Powiatu Krakowskiego.

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku:
REGULAMIN – pocztówka