SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „BEST IN ENGLISH”

Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego „Best in English” dla uczniów klas III z powiatu krakowskiego został zorganizowany 10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iwanowice i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego p. Marka Piekary. Patronatem językowym konkurs objęła Prywatna Szkoła Językowa „Leader School” w Słomnikach. Do udziału w konkursie zaproszono blisko 100 szkół z powiatu krakowskiego.

Organizatorami konkursu były nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Celinach p. Katarzyna Tatar i p. Mariola Gugała. Organizacja konkursu  miała na celu przede wszystkim:
– podnoszenie jakości pracy szkoły,
– promocję szkoły na terenie gminy Iwanowice oraz powiatu krakowskiego,
– popularyzację nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas III,
– motywowanie uczniów zdolnych do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
– wskazanie na praktyczny wymiar nauki języka angielskiego jako narzędzia komunikowania się we współczesnym świecie z ludźmi różnych narodowości.
– wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów.

Konkurs adresowany do uczniów klas III  poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się do 1 kwietnia 2018r.
Na podstawie testów przeprowadzonych w macierzystych placówkach wyłoniono 34 finalistów z kilkunastu szkół podstawowych, którzy przystąpili do kolejnego etapu konkursu. Etap powiatowy odbył się na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach. Niezależne Jury na podstawie przeprowadzonego testu wyłoniło najlepszych i przyznało nagrody następującym uczniom:

  • Miejsce I – Daniel Celej , uczeń Szkoły Podstawowej w Poskwitowie,
  • Miejsce II – Andrzej Jabłoński, uczeń Szkoły Podstawowej w Bibicach ,
  • Miejsce III – Paweł Wojtaczka, uczeń Szkoły Podstawowej w Łuczycach .

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki w języku angielskim, a najlepsi uczniowie wartościowe nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród było Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego p. Marek Piekara. Vouchery na bezpłatny kurs językowy w prywatnej szkole językowej „Leader School” ufundował patron językowy konkursu.

Zaproszeni na konkurs goście, uczestnicy konkursu, nauczyciele z powiatu krakowskiego oraz rodzice obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów klas V i VI. Uczniowie naszej szkoły przygotowali pokaz dotyczący kultury i historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz zatańczyli taniec kowbojski.

Do pozytywnych efektów uzyskanych w wyniku organizacji konkursu oraz pracy dydaktycznej organizatorzy mogą zaliczyć to, że uczniowie, z którymi pracowali nauczyciele przygotowując ich do konkursu organizowanego na terenie naszej szkoły odnosili sukcesy na forum gminy i powiatu. Konkurs okazał się bardzo trafnym działaniem dydaktycznym. Uczniowie mieli możliwość spotkań z ciekawymi ludźmi, wymieniali się z nimi poglądami, czerpali z ich wiedzy i doświadczenia. Do pozytywnych efektów wychowawczych zaliczyć można przede wszystkim to, że udało się skutecznie włączyć do organizacji konkursu w naszej szkole dzieci, które czuły się współgospodarzami imprezy, promowały swoją szkołę i starały się ją jak najlepiej reprezentować. Ich zachowanie było wyrazem właściwie pojmowanej kultury osobistej wyrażonej odpowiednią postawą i strojem. Poprzez spotkania z kulturą anglojęzyczną staramy się uczyć szacunku do ludzi innych narodowości lub posługujących się innym językiem i poszukiwać środowiska do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów. Zapewniliśmy również uczniom możliwość indywidualnego rozwoju i rozwijaliśmy ich zainteresowania językowe.