W dniu 4 lutego br. odbyło się w remizie OSP Maszków spotkanie noworoczno – karnawałowe podczas którego podsumowano ubiegłoroczne działania instytucji samorządowych, oświatowych i społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Iwanowice. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy, radni Rady Gminy Iwanowice, sołtysi, dyrektorzy szkół, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz seniorzy reprezentujący ośrodki wsparcia i gminny klub seniora. 
W ubiegłym roku podjęliśmy cały szereg nowych inicjatyw z zakresu kultury i spraw społecznych, w które zaangażowali się przedstawiciele lokalnych społeczności naszej Gminy. Noworoczne spotkanie było podziękowaniem za to zaangażowanie. Postanowiliśmy także wyróżnić kilka osób oraz instytucji, które według nas szczególnie na to zasłużyły. Mamy nadzieję, że tego typu forma podziękowania stanie się tradycją w naszej gminie i co roku będziemy mogli honorować kolejne osoby.
Za 2016 r. na szczególne podziękowanie zasłużyli mieszkańcy Władysława, współorganizatorzy gminnych dożynek, które były wspaniałą promocją Gminy Iwanowice oraz wydarzeniem nie tylko gminnym. Statuetki oraz podziękowania dla mieszkańców Władysława wręczyliśmy na Walnym Zebraniu OSP Władysław, które odbyło się w dniu 28 stycznia br.
Na spotkaniu noworocznym wyróżniliśmy natomiast następujących laureatów:
Panią Annę Krawczyk – dyrektora i organ prowadzący szkołę w Celinach za podejmowanie inicjatyw oświatowych i kulturalnych wspierających rozwój edukacyjny dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu Gminy Iwanowice. W szczególności za zorganizowanie wyjazdu uczniów ze szkół z terenu Gminy Iwanowice na Litwę, z sukcesem prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla seniorów oraz dzieci w Celinach i Sieciechowicach, aktywne angażowanie sie w inicjatywy kulturalne i społeczne na rzecz społeczności Celin. 
Pana Stanisława Wójcika – przedsiębiorcę z Grzegorzowic Wielkich za bezinteresowną pomoc i wsparcie dla inicjatyw sportowych, kulturalnych oraz społecznych w Gminie Iwanowice. W szczególności za dofinansowanie projektów propagujących sport wśród dzieci i młodzieży, współpracę przy organizacji corocznych edycji dni sportu, wspieranie inicjatyw kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Gminy Iwanowice, w tym m.in. dzień dziecka, wyjazd uczniów na Litwę oraz bezinteresowną pomoc w przywozie żywności dla osób potrzebujących (w 2016 r. było to 27 ton w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa). 
Panią Martę Komasarę – artystkę ludową z Celin za kultywowanie i propagowanie gwary oraz kultury ludowej na terenie Gminy Iwanowice, jak również poza jej granicami. Laureatkę wielu wyróżnień i nagród w dziedzinie artystycznej oraz osobę promującą Gminę Iwanowice. W 2016 r. Pani Marta Komasara zajęła I miejsce kategorii dorośli-soliści na VI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach.
Zespół Śpiewaczy Ludowych z Maszkowa oraz Kapelę Ludową z Maszkowa za kultywowanie i propagowanie kultury ludowej na terenie Gminy Iwanowice, jak również poza jej granicami. Laureatów wielu wyróżnień i nagród w dziedzinie artystycznej oraz grupy promującą kulturę ludową i Gminę Iwanowice. W 2016 r. Zespół Śpiewaczy Ludowych z Maszkowa zajął I miejsce na VI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach.
Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Maszkowie oraz Orkiestrą Dętą Tempo z Iwanowic, której członkowie tworzący zespół muzyczny Barwa zapewnili piękną oprawę muzyczną. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za społeczne zaangażowanie w nasze lokalne sprawy.

Monika Świątek
Dyrektor GCKiB