Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt:

Moja ulubiona postać z baśni H. Ch. Andersena

Celem konkursu jest wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej. 

Regulamin konkursu:

1.      Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas I-III

2.      Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.

3.      Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.

4.      Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.(metryczkę prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze.

5.      Metryczkę prosimy umieścić z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu.

6.      Czas trwania konkursu:  17 pażdziernika do 20 listopada 2016r.

7.      Prace prosimy nadsyłać do 20 listopada 2016.(decyduje data stempla pocztowego).

8.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2016r.

9.      Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, składające się z nauczyciela plastyki, dyrektora szkoły i nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs oraz przedstawiciela dzieci z klas I-III.

10.  Wymagane jest przysłanie – wraz z pracą – zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

11.  Prace ocenianie będą w następujących Kategoriach wiekowych:

a)      dzieci z klasy I

b)      dzieci z klas II-III

12.  Nadesłanych prac nie zwracamy; zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promowania konkursu i placówki. 

13.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://konkursydladzieci.eu/ oraz na stronie internetowej szkoły  http://spceliny.pl/ i portalu społecznościowym FACEBOOK.

14.  Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

15.  Każda placówka, nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4 ze znaczkiem pocztowym oraz adresem zwrotnym (bardzo ważne – koperta nie może być mniejsza niż A4 i musi być zaadresowana!)

16.  Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Paulina Bielawska

Celiny 155

32-095 Iwanowice

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Paulina Bielawską

 pod nr. tel. 609 50 50 40

                                                                                                   Życzymy powodzenia;-)