REGULAMIN KONKURSU NA PATRONAT PRZEZ GCKiB

I .Informacje ogólne

 1. Celem konkursu na patronat przez GCKiB:
  –  nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z uczniami, mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,
  – stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,
  –  integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej,
  –  odkrywanie talentów,
  – stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji,
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru inicjatyw, konkursów oraz ich dofinansowanie.
 2. Realizujący projekt, mają obowiązek dostarczyć do siedziby GCKiB w terminie nieprzekraczalnym dwa tygodnie przed inicjatywą, konkursem , gotowego plakatu promującego wydarzenie oraz regulaminu. Na plakacie, regulaminie powinny znaleźć wszelkie informacje dotyczące inicjatywy, konkursu oraz herb Urzędu Gminy Iwanowice i logotyp GCKiB w Iwanowicach. Plakat i regulamin należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. 
 3. Realizujący projekt, zobowiązani są do umieszczenia banerów i rollupów promujących Gminę Iwanowice.
 4. Realizujący projekt jest zobowiązany do 5 dni po zakończeniu realizacji zadania rozliczyć dofinansowanie w postaci sprawozdania, oraz dostarczyć materiały z samej inicjatywy w postaci artykułu oraz zdjęć. Materiały zostaną zamieszczone na stronie GCKiB w Iwanowicach oraz facebooku Urzędu Gminy Iwanowice.
 5. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów projektów:
  – innowacyjnych pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające  z oczekiwań i potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Iwanowice,
  –  mających jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Gminy Iwanowice:
  – szkół z terenu Gminy Iwanowice,
  – pojedynczych autorów (artystów, hobbystów, pasjonatów, animatorów),
  – grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia lub z pełnoletnim opiekunem),
  – grup formalnych (stowarzyszeń, fundacji itp.).
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście lub drogą elek. gckib@iwanowice.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019 r.
 2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

III. Warunki konkursu

 1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
  – projekt będzie realizowany na obszarze Gminy Iwanowice z udziałem jej mieszkańców,
  – projekt zostanie zrealizowany między 01.03.2019 r. a 31.12. 2019 r.,
  – projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

 2. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
  – zgodność z założeniami konkursu,
  – innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
  – realna możliwość wykonania planowanych działań,
  – możliwość kontynuacji projektu,
  –  stopień zaangażowania mieszkańców Gminy Iwanowice w realizację projektu,
  – adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne koszty).
 1. Kwota oraz liczba dofinansowanych projektów będzie uzależniona od aktualnej sytuacji budżetowej GCKiB oraz od liczby złożonych projektów.
 2. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.
 3. Wniosek projektowy dostępny jest na stronie www.gckib.iwanowice.pl

 

Wniosek-Patronaty-2019

Wniosek patronaty    – wersja edytowalna