REGULAMIN KONKURSU NA PATRONAT GCKiB 2020

I. Informacje ogólne

 1. Cele konkursu na patronat GCKiB:
  – nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z uczniami, mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,
  – stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,
  – integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej,
  – odkrywanie talentów,
  – stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji,
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru inicjatyw, konkursów oraz ich dofinansowanie.
 2. Realizatorzy projektu, mają obowiązek dostarczyć do siedziby GCKiB w terminie nieprzekraczalnym dwa tygodnie przed inicjatywą, konkursem, gotowego plakatu promującego wydarzenie oraz regulaminu. Na plakacie, regulaminie powinny znaleźć wszelkie informacje dotyczące inicjatywy, konkursu (data, godzina, harmonogram imprezy) oraz herb Urzędu Gminy Iwanowice i logotyp GCKiB w Iwanowicach. Plakat i regulamin należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Realizatorzy projektu, zobowiązani są do umieszczenia banerów i rollupów promujących Gminę Iwanowice.
 4. Realizator projektu jest zobowiązany rozliczyć dofinansowanie w postaci sprawozdania do 5 dni po zakończeniu realizacji zadania, oraz dostarczyć materiały z samej inicjatywy w postaci opisu wydarzenia w formie artykułu oraz zdjęć z wydarzenia. Materiały zostaną zamieszczone na stronie GCKiB w Iwanowicach oraz facebooku Urzędu Gminy Iwanowice.
 5. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów projektów:
 • innowacyjnych pod względem pomysłu i sposobu realizacji
 • wynikających z oczekiwań i potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Iwanowice,
 • mających jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Gminy Iwanowice:
  – szkół z terenu Gminy Iwanowice,
  – pojedynczych autorów (artystów, hobbystów, pasjonatów, animatorów),
  – grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia lub z pełnoletnim opiekunem),
  – grup formalnych (stowarzyszeń, fundacji itp.).
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście lub drogą elek. gckib@iwanowice.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 r.
 3. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III. Warunki konkursu

 1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
  – projekt będzie realizowany na obszarze Gminy Iwanowice z udziałem jej mieszkańców,
  – projekt zostanie zrealizowany między 13.02.2020 r. a 31.12. 2020 r.,
  – projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.
 2. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
  – zgodność z założeniami konkursu,
  – innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
  – realna możliwość wykonania planowanych działań,
  – możliwość kontynuacji projektu,
  – stopień zaangażowania mieszkańców Gminy Iwanowice w realizację projektu,
  – adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne koszty).
 3. Komisja oceni i wybierze inicjatywy, które zostaną objęte patronatem GCKiB w Iwanowicach w roku 2020. Wybór  zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Gminy Iwanowice oraz na stronie GCKiB w Iwanowicach do dnia 12.02.2020 r.
 4. Kwota oraz liczba dofinansowanych projektów będzie uzależniona od aktualnej sytuacji budżetowej GCKiB oraz od liczby złożonych projektów.
 5. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.
 6. Wniosek projektowy dostępny jest na stronie www.gckib.iwanowice.pl

 

? Wniosek do pobrania ?