REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ

I .Informacje ogólne
1. Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:
– poszerzenie dostępu do kultury,
-nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,
– stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,
– integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,
– odkrywanie talentów,
– stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
– otwartość na wszystkie grupy społeczne.

2. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw  jest GCKiB w Iwanowicach.

3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru do 5 inicjatyw kulturalnych mieszkańców Gminy Iwanowice.

4. Realizujący projekt, mają obowiązek dostarczyć do siedziby GCKiB w terminie nieprzekraczalnym dwa tygodnie  przed inicjatywą,  gotowego plakatu promującego wydarzenie. Na plakacie powinny znaleźć wszelkie informacje dotyczące inicjatywy oraz herb Urzędu Gminy Iwanowice oraz logotyp GCKiB w Iwanowicach. Plakat należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.

5.Realizujący projekt jest zobowiązany do 5 dni po zakończeniu realizacji zadania rozliczyć dofinansowanie w postaci sprawozdania, oraz dostarczyć materiały z samej inicjatywy w postaci artykułu oraz zdjęć. Materiały zostaną zamieszczone na stronie  GCKiB w Iwanowicach oraz facebooku Urzędu Gminy Iwanowice.

6. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów projektów:
– innowacyjnych pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,
– mających jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,
– zakładających współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,
– angażujących środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
– niwelujących bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

II. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Gminy Iwanowice:
– pojedynczych autorów (artystów, hobbystów, pasjonatów, animatorów),
– grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia lub z pełnoletnim opiekunem),
– grup formalnych (stowarzyszeń, fundacji itp.).

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach  wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście lub drogą elek. gckib@iwanowice.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2017 r.

3. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III Warunki konkursu
1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
– projekt będzie realizowany na obszarze Gminy Iwanowice z udziałem jej mieszkańców,|
– projekt zostanie zrealizowany między 01 maja 2017 r. a 30 listopada 2017r.,
– projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

2. Komisja oceni i wybierze do 5 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane  w okresie od 1 maja 2017r. do 30 listopada 2017r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Gminy Iwanowice do dnia 01.03.2016

3. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
– zgodność z założeniami konkursu,
– innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
– realna możliwość wykonania planowanych działań,
– możliwość kontynuacji projektu,
– stopień zaangażowania mieszkańców Gminy Iwanowice w realizację projektu,
– adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne koszty).

4. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.

5. Fiszka projektowa dostępna jest do  pobrania na stronie www.gckib.iwanowice.pl

 

fiszka_projektowa_2017