Szanowni Państwo,

rusza nabór wniosków do programu DK+ 2020 – środki własne! Poniżej znajdziecie Państwo regulamin konkursu oraz fiszkę projektową, którą należy wypełnić, jeśli chcecie Państwo wziąć w nim udział.

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ

I. Informacje ogólne

 1. Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:– poszerzenie dostępu do kultury,
  – nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,
  – stworzenie warunków sprzyjających współpracy i komunikacji,
  – integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,
  – odkrywanie talentów,
  – stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
  – otwartość na wszystkie grupy społeczne.
 2. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw jest GCKiB w Iwanowicach.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru do 5 inicjatyw kulturalnych mieszkańców Gminy Iwanowice.
 4. Realizujący projekt, mają obowiązek dostarczyć do siedziby GCKiB w terminie nieprzekraczalnym dwa tygodnie przed inicjatywą, gotowego plakatu promującego wydarzenie. Na plakacie powinny znaleźć wszelkie informacje dotyczące inicjatywy(data; godzina; harmonogram wydarzeń w ramach imprezy) oraz herb Urzędu Gminy Iwanowice oraz logotyp GCKiB w Iwanowicach. Plakat należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.
 5. Realizator projektu, zobowiązani są do umieszczenia banerów i rollupów promujących Gminę Iwanowice.
 6. Realizator projektu jest zobowiązany rozliczyć dofinansowanie w postaci sprawozdania do 5 dni po zakończeniu realizacji zadania, oraz dostarczyć materiały z samej inicjatywy w postaci opisu przebiegu wydarzenia w formie artykułu oraz zdjęć z imprezy. Materiały zostaną zamieszczone na stronie GCKiB w Iwanowicach oraz facebooku Urzędu Gminy Iwanowice.
 7. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów projektów:
 • innowacyjnych pod względem pomysłu i sposobu realizacji
 • wynikających z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,
 • mających jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,
 • zakładających współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,
 • angażujących środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
 • niwelujących bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Gminy Iwanowice oraz gmin ościennych:
 • pojedynczych autorów (artystów, hobbystów, pasjonatów, animatorów)
 • grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia lub z pełnoletnim opiekunem),
 • grup formalnych (stowarzyszeń, fundacji itp.).
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście lub drogą elek. gckib@iwanowice.plw nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 r.
 2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III. Warunki konkursu

 1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:– projekt będzie realizowany na obszarze Gminy Iwanowice z udziałem jej mieszkańców,
  – projekt zostanie zrealizowany między 13 lutego 2020 r. a 31 grudnia 2020 r.,
  – projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.
 2. Komisja oceni i wybierze do 5 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w okresie od 13 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wybór ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Gminy Iwanowice oraz na stronie GCKiB Iwanowice do dnia 12.02.2020 r.
 3. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:– zgodność z założeniami konkursu,
  – innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
  – realna możliwość wykonania planowanych działań,
  – możliwość kontynuacji projektu,
  – stopień zaangażowania mieszkańców Gminy Iwanowice w realizację projektu,
  – adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne koszty).
 4. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.
 5. Fiszka projektowa dostępna jest do pobrania na stronie www.gckib.iwanowice.pl

?Fiszka projektowa do pobrania?