Nabór wniosków do programu DK+ 2019 – środki własne

                                                      REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ

I. Informacje ogólne

  1. Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:

        – poszerzenie dostępu do kultury,
        – nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na     terenie których działa,
       –  stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,
       –  integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,
      –  odkrywanie talentów,
       –  stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
       –  otwartość na wszystkie grupy społeczne.

       2. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw jest GCKiB w    Iwanowicach.
       3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru do 5 inicjatyw kulturalnych mieszkańców Gminy Iwanowice.
       4. Realizujący projekt, mają obowiązek dostarczyć do siedziby GCKiB w terminie nieprzekraczalnym dwa tygodnie przed inicjatywą, gotowego plakatu promującego wydarzenie. Na plakacie powinny znaleźć wszelkie informacje dotyczące inicjatywy oraz herb Urzędu Gminy Iwanowice oraz logotyp GCKiB w Iwanowicach. Plakat należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.
        5. Realizujący projekt, zobowiązani są do umieszczenia banerów i rollupów promujących Gminę Iwanowice.

        6. Realizujący projekt jest zobowiązany do 5 dni po zakończeniu realizacji zadania rozliczyć dofinansowanie w postaci      sprawozdania, oraz dostarczyć materiały z samej inicjatywy w postaci artykułu oraz zdjęć. Materiały zostaną zamieszczone na stronie GCKiB w Iwanowicach oraz facebooku Urzędu Gminy Iwanowice.

        7. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów projektów:
      –  innowacyjnych pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,
      –  mających jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,
      –  zakładających współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,
      –  angażujących środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
      –  niwelujących bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

II. Uczestnictwo w konkursie

Konkurs adresowany jest do działających na terenie Gminy Iwanowice oraz gmin ościennych:

       –  pojedynczych autorów (artystów, hobbystów, pasjonatów, animatorów)
       –  grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia lub z pełnoletnim opiekunem),
       –  grup formalnych (stowarzyszeń, fundacji itp.).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście lub drogą elek. gckib@iwanowice.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019 r.
Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III. Warunki konkursu

Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:

      –  projekt będzie realizowany na obszarze Gminy Iwanowice z udziałem jej mieszkańców,|
      –  projekt zostanie zrealizowany między 01 maja 2019 r. a 30 listopada 2019 r.,
      –  projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

Komisja oceni i wybierze do 5 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w okresie od 1 maja 2019r. do 30 listopada 2019 r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Gminy Iwanowice do dnia 01.03.2019 r.

Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:

       –  zgodność z założeniami konkursu,
       –  innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
       –  realna możliwość wykonania planowanych działań,
       –  możliwość kontynuacji projektu,
       –  stopień zaangażowania mieszkańców Gminy Iwanowice w realizację projektu,
       –  adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne koszty).

Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.

Fiszka projektowa dostępna jest do pobrania na stronie www.gckib.iwanowice.pl 

fiszka_projektowa_2019

fiszka_projektowa_2019   – wersja edytowalna