Nabór wniosków do programu DK+ 2018 – środki własne

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ

I.Informacje ogólne

 1. Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:

       – poszerzenie dostępu do kultury,

       – nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,

       –  stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,

       –  integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,

       –  odkrywanie talentów,

       –  stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,

       –  otwartość na wszystkie grupy społeczne.

 1. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw jest GCKiB w Iwanowicach.
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru do 5 inicjatyw kulturalnych mieszkańców Gminy Iwanowice.
 3. Realizujący projekt, mają obowiązek dostarczyć do siedziby GCKiB w terminie nieprzekraczalnym dwa tygodnie przed inicjatywą, gotowego plakatu promującego wydarzenie. Na plakacie powinny znaleźć wszelkie informacje dotyczące inicjatywy oraz herb Urzędu Gminy Iwanowice oraz logotyp GCKiB w Iwanowicach. Plakat należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.

      5. Realizujący projekt jest zobowiązany do 5 dni po zakończeniu realizacji zadania rozliczyć dofinansowanie w
          postaci sprawozdania, oraz dostarczyć materiały z samej inicjatywy w postaci artykułu oraz zdjęć. Materiały
          zostaną zamieszczone na stronie  GCKiB w Iwanowicach oraz facebooku Urzędu Gminy Iwanowice.

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów projektów:

      –  innowacyjnych pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb
         mieszkańców Gminy Iwanowice,

      –  mających jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,

      –  zakładających współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,

      –  angażujących środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,

      –  niwelujących bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

II.Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Gminy Iwanowice oraz gmin ościennych: 

       –  pojedynczych autorów (artystów, hobbystów, pasjonatów, animatorów),

      –  grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia lub z pełnoletnim opiekunem),

      –  grup formalnych (stowarzyszeń, fundacji itp.).

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście lub drogą elek. gckib@iwanowice.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r.
 2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


III. Warunki konkursu

 1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:

      –  projekt będzie realizowany na obszarze Gminy Iwanowice z udziałem jej mieszkańców,|

      –  projekt zostanie zrealizowany między 01 maja 2018 r. a 30 listopada 2018 r.,

      –  projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

 1. Komisja oceni i wybierze do 5 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w okresie od 1 maja 2018r. do 30 listopada 2018r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Gminy Iwanowice do dnia 01.03.2018
 2. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:

       –  zgodność z założeniami konkursu,

       –  innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,

       –  realna możliwość wykonania planowanych działań,

       –  możliwość kontynuacji projektu,

       –  stopień zaangażowania mieszkańców Gminy Iwanowice w realizację projektu,

       –  adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne koszty).

 1. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.
 2. Fiszka projektowa dostępna jest do pobrania na stronie www.gckib.iwanowice.pl

 

fiszka_projektowa_2018