Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI I KOMUNIKACJI– 1 etat

w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,

ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Poszukujemy osoby, dla której praca w kulturze jest pasją, lubiącej wyzwania, kreatywnej, nastawionej na rozwój kompetencji, otwartej w kontaktach oraz sumiennej.


 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów;
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach samorządowych;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła obsługa programów MS Office oraz urządzeń biurowych;
 • znajomość i umiejętność prowadzenia kanałów social media;
 • lekkie pióro, kreatywność i zaangażowanie;
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność;
 • pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność;
 • rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • mile widziana umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
 • mile widziana umiejętność fotografowania i filmowania;
 • mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych (Acrobat, Illustrator; Encoder, InDesing, Photoshop) lub programu CANVA.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie strony internetowej i profili w mediach społecznościowych, w tym przygotowanie autorskich materiałów do publikacji oraz koordynacja publikacji materiałów przygotowanych przez innych pracowników GCKiB;
 • kreatywne inicjowanie działań promujących wydarzenia kulturalne na stronach www i w profilach społecznościowych (promocje wydawnictw, komunikowanie wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez GCKiB itd.);
 • bieżący monitoring mediów;
 • współpraca przy planowaniu kalendarium wydarzeń kulturalnych;
 • opracowywanie informacji, materiałów audiowizualnych do mass mediów, zaproszeń i plakatów;
 • relacjonowanie imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy;
 • tworzenie lokalnej gazety Głos Iwanowic i prowadzenie redakcji;
 • przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych;
 • planowanie numeru i nadzór nad składem gazety Głos Iwanowic;
 • prowadzenie/aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek;
 • współpraca z instytucjami, placówkami kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami, lokalnymi twórcami, zespołami i lokalnymi mieszkańcami;
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla zadań realizowanych przez GCKiB;
 • pozyskiwanie sponsorów dla organizowanych imprez czy wydarzeń kulturalnych;
 • organizowanie warsztatów, projekcji filmowych, animacji;
 • inicjowanie i udział w różnych formach upowszechniania kultury;
 • udział w tworzeniu projektów na rzecz działań statutowych GCKiB.
 1.       Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • miejsce pracy: budynek Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach: ul. Strażacka 5, 32 – 095 Iwanowice Włościańskie;
 • rodzaj pracy: praca biurowa, z obsługą komputera, wymagająca dużego stopnia samodzielności, a także współdziałania z pracownikami;
 • praca w terenie, praca w zespole, wyjazdy służbowe;
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach.
 1. Wymagane dokumenty:
 •  list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) i kwalifikacje zawodowe;
 • w przypadku posiadania stażu pracy kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ewentualne kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.

Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu – brak własnoręcznego podpisu na dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

Kopie przedkładanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach , ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Specjalista do spraw promocji i komunikacji” lub na maila gckib@iwanowice.pl w terminie do dnia 17 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 388 45 16.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Mariola Piwko

Ogloszenie_Specjalista_ds_promocji i komunikacji