KONKURS WIEDZY O POWIETRZU

Organizatorem czwartej edycji Konkursu Przyrodniczego jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach                              

CEL KONKURSU
– Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych  oraz wspieranie uzdolnień uczniów.
– Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
– Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody , wobec własnego zdrowia.
– Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
– Stwarzanie możliwości współzawodnictwa.

UCZESTNICY, TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VIII ze szkół gminy Iwanowice
i obejmuje wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej, zawarte w podręczniku „Tajemnice przyrody”, odpowiednio do klas 4, i 6 oraz książce „Planeta Nowa”, do geografii z klas 5,7 i 8.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Konkurs odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 9.00  Na wykonanie zadań konkursowych (po odliczeniu czynności organizacyjnych) uczeń ma 60 minut.

Szkoły chcące uczestniczyć w konkursie zgłaszają drogą elektroniczną lub telefonicznie zespół dwóch  uczniów, z klas od 4 – do 8 –  do dnia 22 maja 2019 r

  E-mail szkoły : sp.sieciechowice@wp.pl       tel. 12 388-24-22

ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs ma formę testu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą uczniów z zakresu wiedzy przyrodniczej a szczególnie o powietrzu, zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na stan powietrza, oraz jego ochrony.
2. Szkoły wysyłają na konkurs dwóch uczniów z klas 4 – 8
3. Test składa się z 31 zadań.
4. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać,
komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
5.  Uczniowie na konkurs przynoszą tylko długopisy.
6. Uczniowie po otrzymaniu testu wpisują na nim imię i nazwisko.
7.  Przy zadaniach zamkniętych  oznaczają literę przy prawidłowej odpowiedzi, wyraźnym znakiem X.
8. W przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie otacza kółkiem i zaznacza znakiem
X inną odpowiedź.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU – SZKOŁA PODSTAWOWA W SIECIECHOWICACH

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Ø Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt.
Ø Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami, otrzymują ciekawe nagrody i dyplomy
Ø W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów nastąpi etap ustny konkursu, pozwalający ustalić kolejność zajmowanych przez uczniów trzech pierwszych miejsc.
Ø Oceny prac dokona komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły, składająca się z nauczycieli szkół biorących udział w konkursie.
Ø W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.

Opracowanie regulaminu i testów konkursowych:
mgr Anna Wygaś – nauczycielka przyrody i geografii
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach
kontakt: anka58w@o2.pl

Tel kom.600638201

 

Zgoda na udział w konkursie oraz klauzula RODO w załączniku:
Zgoda na udział w konkursie i klauzula RODO – konkurs przyrodniczy