Informacja o wyniku konsultacji społecznych, których przedmiotem było przeprowadzenie ankiety, w związku  z aplikowaniem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020.

 I. Forma przeprowadzonych konsultacji:
Konsultacje polegały na zgłaszaniu i wyrażaniu opinii na piśmie, poprzez wypełnienie formularza ankiety, która była dostępna do pobrania:
– na stronie internetowej: https://gckib.iwanowice.pl/,  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwanowicach https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,
– w oddziałach Biblioteki Publicznej Gminy w Iwanowicach w godzinach pracy placówek,

W konsultacjach udział brali mieszkańcy miejscowości Gminy Iwanowice. Mieszkańcy zgłaszali i wyrażali swoje opinie na piśmie poprzez odpowiedź na pytania:

  1. Jak ocenia Pan/Pani obecny stan lokalowy budynku biblioteki?
  2. Czy widzi Pan/Pani potrzebę budowy nowego budynku biblioteki?
  3. Jaka pomieszczenia zdaniem Pana/Pani powinny znajdować się w bibliotece? (można zaznaczyć dowolną ilość)
  4. Czy uważa Pan/Pani, że budowa biblioteki wpłynie na atrakcyjność Gminy Iwanowice? METRYCZKA Wiek i Płeć.

 II. Termin konsultacji:
Wypełnione formularze należało pozostawić w bibliotece, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gckib@iwanowice.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99; 32-095 Iwanowice. Konsultacje były przeprowadzone w dniach od 9 maja 2017 roku do 30 maja 2017 roku do godz. 12.00.

III. Cel konsultacji:
Celem konsultacji było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących budowy biblioteki głównej w Gminie Iwanowice, które pozwolą w ramach projektu przygotowywanego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 stworzyć nowoczesną bibliotekę – centrum dostępu do wiedzy i kultury.

IV. Wyniki konsultacji społecznych:
Analiza ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Iwanowice nr 31/2017 z dnia 5 maja 2017r. stanowi integralną część niniejszej informacji.

V. Niniejszy protokół podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej https://gckib.iwanowice.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwanowice.

 

Informacja dotycząca konsultacji społecznych
Analiza ankiety