Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach zaprasza na Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

Pod patronatem : Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  w Iwanowicach  

Serdecznie zapraszamy uczniów Waszych szkół  do wzięcia udziału w tej  – sportowej imprezie.

Turniej odbędzie się  20. 03. 2019 r. na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach o godzinie 9:00. Drużyny za zajęcie I,II i III miejsca otrzymają nagrody oraz puchary.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin turnieju oraz w załączniku zgodę na udział: 
Zgoda na udział w gminnym turnieju siatkówki

 

Gminny turniej piłki siatkowej dziewcząt – Regulamin turnieju 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach                            

Cele:                                   
– wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów,
– propagowanie zasad „czystej gry” (fair play),
– rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
– rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie – piłce siatkowej,
– kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
– umożliwienie sprawdzenia poziomu nabytych umiejętności ruchowych poprzez udział w imprezie sportowej.

Patronat: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek  w Iwanowicach  

Termin: 20. 03. 2019r. środa godzina 09:00. Rejestracja  drużyn od godziny 8:30. Proszę o potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 18.03.2019 na  szkola@iwanowice.pl

Warunki uczestnictwa: W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt szkół podstawowych klasy 7 i 8 oraz gimnazjum z terenu Gminy Iwanowice. Każda szkoła zgłasza drużynę 6 osobową + 3 rezerwy.

System rozgrywek: System rozgrywek turnieju jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn, harmonogram i system rozgrywek zostanie przedstawiony uczestnikom w dniu turnieju 

Sprawy dyscyplinarne:
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:
–  zawodnik/drużyna nie stawi się do zawodów
–  drużyna stawi się do rozpoczęcia ze zbyt małą liczbą zawodników;
–  drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania;
–  drużyna będzie wykluczona z turnieju za niesportowe zachowanie przez zawodników;
–  dyskwalifikacja powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w dalszej części rozgrywek.

Przepisy gry:
Spotkania będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi przez PZPS,

 Sędziowanie:
– mecze turnieju prowadzą sędziowie nauczyciele wychowania fizycznego
– regulamin turnieju zobowiązuje wszystkich sędziów do: nienagannego wypełniania obowiązków sędziego, reagowania na wszelkie objawy niesportowego zachowania zawodników bądź drużyn.

Postanowienia końcowe:
Organizator turnieju:
-zapewnia warunki do przeprowadzenia rozgrywek,
-nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe nie z jego winy,
-nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali.
-drużyna ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników bądź osoby im towarzyszące,
-zawodnicy oraz drużyny uczestniczące w rozgrywkach, obowiązani są do zapoznania się z regulaminem, przestrzegania jego postanowień i przestrzegania przepisów gry.
-w przypadku zmiany regulaminu startujące drużyny zostaną o tym powiadomione.
-w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator turnieju.
– każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania zgody rodzica na udział w turnieju z oświadczeniem że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach.