Wójt Gminy Iwanowice, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Dyrektor Gimnazjum w Grzegorzowicach zapraszają dzieci, młodzież dorosłych na Gminne Biegi Niepodległościowe. Startujemy o godz.14.00. Wszystkich uczestników prosimy o stawienie się na 30 minut przed startem w Biurze Zawodów ( plac przy Remizie w Sieciechowicach) celem odbioru numerów startowych i chipów.  Wszelkie szczegółowe  informacje dotyczące biegów zawarte są w regulaminach dostępnych w załącznikach. Rejestracji zawodników dokonujemy poprzez linki dostępne poniżej.

Link na zapisy szkolne http://www.protimer.pl/bio/289/xvi-gminnych-terenowych-biegow-niepodleglosci-dla-szkol

Link na 5km http://www.protimer.pl/bio/290/i-gminny-terenowy-bieg-niepodleglosci-na-5km

Organizatorzy

 

REGULAMIN XVI GMINNYCH TERENOWYCH 
BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI W KATEGORII SZKÓŁ

1. Organizator: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach

2. Patronat: Wójt Gminy Iwanowice, Gminny Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Termin: 11.11.2016 r. (piątek), godzina 14:00

4. Warunki uczestnictwa: w zawodach biorą udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice oraz zaproszonych przez organizatorów.

Każda szkoła zgłasza 2 zawodniczki i 2 zawodników do biegu indywidualnego oraz

2 zawodniczki i 2 zawodników do biegu sztafetowego (sztafeta mieszana)

5. Dystanse biegów:

1)      BIEGI INDYWIDUALNE

szkoły podstawowe: dziewczęta ok. 300 m

                            chłopcy ok. 600 m

gimnazja: dziewczęta ok. 800 m

                  chłopcy ok. 1200 m

2)       BIEG SZTAFETOWY

szkoły podstawowe 4 x 500 m (2 km)

gimnazja 4 x 1000 m (4 km)

6. Trasa biegów: Toporek- Zarzecze – Sieciechowice (Remiza)

7. Pomiar czasu:

Elektronicznym pomiarem czasu zajmuję się firma PROTIMER z Łodzi. Punkt pomiaru znajduje się w jednym miejscu [START-META]. Każdy zawodnik będzie posiadał pamiątkowy, indywidualny numer startowy z wbudowanym chipem. Warunkiem ukończenia biegu/marszu jest umieszczenie numeru startowego  w widocznym miejscu. Zawodnik, który na mecie nie będzie miał w ten sposób umieszczonego numeru zostanie zdyskwalifikowany. Wyniki będą dostępne w biurze zawodów po biegu, SMS z wynikiem po biegu.

8. Nagrody: zwycięzcy biegu indywidualnego otrzymują medale i dyplomy , zwycięzcy biegu sztafetowego otrzymują dla szkół puchary i  dyplomy.

9. Zgłoszenia: reprezentacje szkół należy zgłaszać poprzez link dostępny na stronie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek W Iwanowicach oraz facebooku Gminy Iwanowice.

10. Postanowienia końcowe: organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów. Koszty osobowe zespołów pokrywają zgłaszające szkoły. Kierownicy ekip muszą posiadać zgodę lekarza lub rodziców na udział zawodników w biegach terenowych.

 

REGULAMIN I GMINNYCH TERENOWYCH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI
W KATEGORII OPEN

1.Organizator

Główny organizator: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach

Pomoc organizacyjna: OSP Sieciechowice, OSP Grzegorzowice. 

2.. Termin i miejsce biegu

piątek, 11 listopada 2016 r., START  po godz. 14.00 – skrzyżowanie przy przystanku autobusowym „Laski Dworskie” – META – remiza w Sieciechowicach

 3. Dystans i trasa

Dystans: kategoria Open  5 km

Trasa asfaltowa: Przystanek autobusowy „Laski Dworskie” – Grzegorzowice Małe – Lisie Jamy – Toporek – Zarzecze – remiza w Sieciechowicach.

4.. Pomiar czasu

Elektronicznym pomiarem czasu zajmuję się firma PROTIMER z Łodzi. Punkt pomiaru znajduje się w jednym miejscu [META]. Każdy zawodnik będzie posiadał pamiątkowy, indywidualny numer startowy z wbudowanym chipem. Warunkiem ukończenia biegu jest umieszczenie numeru startowego  w widocznym miejscu. Zawodnik, który na mecie nie będzie miał w ten sposób umieszczonego numeru zostanie zdyskwalifikowany. 

5. Uczestnicy

W biegu na 5 km mogą wystąpić zawodnicy u których  brak jest  przeciwwskazań zdrowotnych do startu.

Uczestnicy poruszając się po trasie biegu muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego – trasa będzie chwilowo zamknięta dla normalnego ruchu, ale istnieje możliwość pojawienia się pojedynczych pojazdów mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych. 

6. Zgłoszenia

Zawodnicy zgłaszają się za pośrednictwem platformy rejestracyjnej on-line na stronie protimer.pl. Link do platformy zostanie umieszczony na facebooku Gminy Iwanowice oraz na stronie GCKiB w Iwanowicach.

Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów pod warunkiem dostępności pakietów startowych.

7. Biuro zawodów

Stanowisko  będzie się mieściło przy remizie w Sieciechowicach.

8. Nagrody

Zwycięzcy biegu indywidualnego otrzymują medale i dyplomy.

9.  Postanowienia końcowe

1)      Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronach internetowych Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, protimer.pl, a także poprzez SMS z wynikiem nieoficjalnym.

2)      Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).

4)      Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.

6)      Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.

7)      Organizator zapewnia napoje (woda) oraz ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników biegu.

8)     Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

9)     Organizator nie ubezpiecza uczestników.

10)     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

12)     Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.