W ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Fundacja Instytutu Myśli Innowacyjnej realizuje kolejny projekt pod nazwą “Bezpieczny e-senior”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacje o projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania
z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa
małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów
w punktach konsultacyjnych.
W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą
prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące
zagadnienia:

– Metody oszustw w mediach społecznościowych,
– Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji,
– Ograniczenie zaufania w Internecie,
– Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,
– Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet

Rekrutacja do projektu:
W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:
– ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
– zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego
Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji
najwięcej punktów premiujących:
– osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
– osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).
W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do
dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu.


Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Komplet dokumentów rekrutacyjnych :