III POWIATOWA EDYCJA XVII GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O ŚW. JANIE PAWLE II pod hasłem: „Miejsca, które ukochał św. Jan Paweł II”

Organizator konkursu:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Patronat:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach,
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach.

Cel konkursu:

 • Przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II;
 • Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności oraz umiejętności twórczej dzieci i młodzieży szkolnej;
 • Promocja młodych talentów plastycznych i artystycznych;
 • Zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu;
 • Zorganizowanie w SP w Iwanowicach warsztatów pod hasłem „Uczniowie Jana Pawła II promują zdrowy tryb życia – wolny od wszelkich nałogów i uzależnień”.

Termin i miejsce konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach – 20 października 2022 r. rozstrzygnięcie konkursu. Informacja o wynikach umieszczona zostanie na stronie organizatora, dodatkowo szkoły, których uczniowie zostaną laureatami, otrzymają informację telefoniczną.

Warunki konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych, z terenu Powiatu Krakowskiego;
 • Format prac A3 lub A4, technika dowolna;
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Uczniowie klas I-III wykonują tradycyjną pracę plastyczną.

2. Uczniowie klas IV-VIII – wykonują prace plastyczne w formie lapbooka.

* Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie

teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów,

otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. Ma tę

przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do

odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia.Lapbook powinien zawierać (działy,
kieszonki, okienka lub inne zbiory), w których będą zawarte dodatkowe informacje.

 • Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność oraz pomysłowość i estetyka wykonania;
 • Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę.;
 • Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie;
 • Oceniane będą tylko prace indywidualne, prace zbiorowe lub uszkodzone (prośba o zabezpieczenie przesyłki) nie będą oceniane;
 • Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:
  – imię i nazwisko autora,
  – klasa, technika wykonania pracy,
  – pełna nazwa szkoły, telefon i e-mail,
  – imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
  – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia (zgoda na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych);
 • Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów;
 • Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie;
 • Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane, eksponowane na szkolnej wystawie.

Prace należy przysłać (lub osobiście dostarczyć) na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,
ul. im. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice, z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY – „ Miejsca, które ukochał
św. Jan Paweł II”.

Nagrody: Jury przyzna nagrody indywidualne najlepszym uczestnikom konkursu. Przewiduje również dyplomy i nagrody dla szkół.

Sposób dostarczania prac w terminie do 14 października 2022 roku:

 • osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach,
  (telefon: 12 388 40 14);
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Sposób przekazania nagród – o sposobie organizatorzy konkursu poinformują w terminie późniejszym.

Osoba odpowiedzialna za organizację: Janina Trzaska

Zgoda i RODO

Regulamin