Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach
serdecznie zaprasza
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Iwanowice
do wzięcia udziału w

XIV GMINNYM KONKURSIE
WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

oraz

XIV GMINNYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM O ŚW. JANIE PAWLE II

Konkursy odbywają się pod patronatem:
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach,
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach

 

XIV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY O ŚW. JANIE PAWLE II
Pod hasłem: „Jan Paweł II – zawsze blisko nas”

 
Regulamin konkursu

 Organizator konkursu:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

 Patronat:

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach,
 • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy

w Iwanowicach.

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów postacią Wielkiego Polaka i Sługi Bożego św. Jana Pawła II,
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych pod hasłem „Uczniowie Jana Pawła II promują zdrowy tryb życia – wolny od wszelkich nałogów
  i uzależnień”.

Warunki konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III SP,
 • format prac – nie większy niż A-3,
 • maksymalna ilość prac z każdej szkoły – 12 szt.
 • komisję konkursową powołują organizatorzy,
 • jury będzie oceniało: zgodność prac z tematem konkursu, pomysłowość wykonania, oryginalność podejścia do tematu i samodzielność wykonania pracy,
 • każdą pracę należy podpisać na odwrocie wg wzoru: tytuł, imię
  i nazwisko, klasa, szkoła.

 Zgłoszenie uczestnictwa:

Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Iwanowicach, w terminie do 15 października 2018 roku .

Uczestnicy konkursu powinni posiadać odpowiednie zgody (załącznik)

Nagrody:

Jury przyzna nagrody indywidualne wykonawcom najlepszych prac. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 października 2018 r. – bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane do szkół w późniejszym terminie.

Wystawa pokonkursowa:

24 października 2018 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II  w Iwanowicach.

Osoby odpowiedzialne za organizację:  
Janina Trzaska
Beata Karoń

 

 

XIV GMINNY KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II
Pod hasłem: „Ostatnie 7 lat pontyfikatu
Papieża Jana Pawła II”

Regulamin konkursu

 Organizator konkursu:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Patronat:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach,
 • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach.

Cel konkursu:

 • Przybliżenie uczniom postaci Wielkiego Polaka i Sługi Bożego św. Jana Pawła II,
 • Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych pod hasłem „Uczniowie Jana Pawła II promują zdrowy tryb życia –wolny od wszelkich nałogów
  i uzależnień”.

Termin i miejsce konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach – 24 października 2018 r. o godz. 9:00 – oficjalne rozpoczęcie konkursu.

 Warunki konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII SP oraz klas gimnazjalnych,
 • każda szkoła typuje jedną, 3-osobową reprezentację (można łączyć
  w jednej drużynie uczniów z SP i gimnazjum),
 • sprawdzianem wiedzy będzie pisemny test trwający 60 minut,
 • suma punktów 3-osobowych reprezentacji zadecyduje o lokacie szkoły,
 • prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów.

 Nagrody:

Jury przyzna nagrody indywidualne najlepszym uczestnikom konkursu. Przewiduje również dyplomy i nagrody dla szkół, których zespoły zdobędą najwyższą ilość punktów.

Zgłoszenie uczestnictwa:

sekretariat Szkoły Podstawowej w Iwanowicach,

w terminie do 12 października 2018 roku (telefon: 12  388 40 14)

Uczestnicy konkursu powinni posiadać odpowiednie zgody (załącznik)

Osoby odpowiedzialne za organizację:
Janina Trzaska
Beata Karoń

Literatura:

 • Nowak A.: Karol Wojtyła –Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu.

Kraków 2005, Wydawnictwo Kluszczyński

 • W księgarniach dostępne są nowe wydania kroniki z 2014 roku i późniejsze.

 

 W załączeniu zamieszczamy zgodę na udział w konkursie, klauzulę informacyjną RODO oraz raz jeszcze regulaminy: 
Zgoda na udział w konkursie
Klauzula informacyjna RODO
Regulamin Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II
Regulamin Konkursu Plastycznego o Św. Janie Pawle II